Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Draad en Haaknaald en afnemer en alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Draad en Haaknaald.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met Draad en Haaknaald worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2. Bestellingen en overeenkomsten

1. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling. Draad en Haaknaald behoudt zich het recht ervan uit te gaan dat door afnemer verstrekte gegevens juist zijn.
2. Draad en Haaknaald  behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren.
3. Indien acceptatie van een bestelling om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Draad en Haaknaald  in overleg met de afnemer naar een oplossing zoeken.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle producten geleverd zonder toebehoren.
5. Draad en Haaknaald  kan de veiligheid van internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens verzonden tussen Draad en Haaknaald  en de afnemer niet garanderen en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
2. Draad en Haaknaald behoudt zich het recht prijzen en voorwaarden te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn. Eerder verleende kortingen binden Draad en Haaknaald op geen enkele manier aan een latere overeenkomst.
4. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

4. Betaling

1. Betaling geschiedt per overschrijving of online bankieren (zoals IDEAL, Bancontact of PayPal).
2. Bestellingen worden pas in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen.
3. De afnemer dient het totale factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
4. Draad en Haaknaald behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de afnemer verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen.
5. Draad en Haaknaald  behoudt zich het recht om een incassotraject op te starten en de afnemer met de bijkomende kosten worden toegevoegd aan de claim, bijvoorbeeld wanneer de betalingsverplichting niet wordt nagekomen en de verwerking van de order reeds heeft plaatsgevonden.

5. Levering

1. Levering geschiedt met PostNL tenzij anders vermeld.
2. Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de afnemer binnen 14 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te doen bij . Bij gebreke hiervan behoudt Draad en Haaknaald het recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de afnemer de levering heeft goedgekeurd.
3. De afnemer is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.

6. Levertermijn

1. Levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor Draad en Haaknaald.
2. Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat Draad en Haaknaald op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden gehouden.
3. Levertermijn gaat in na ontvangst van de betaling.
4. Bij het overschrijden van de levertermijn met meer dan 30 dagen is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren.
5. De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering.

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Producten blijven eigendom van Draad en Haaknaald, totdat aan alle (betalings-) verplichtingen is voldaan.

8. Retour

1. De afnemer heeft het recht producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren.
2. Een retourzending dient van te voren gemeld te worden bij Draad en Haaknaald.
3. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt en compleet te worden geretourneerd.
4. Bij retourzending worden de producten voor kosten en risico van de afnemer teruggezonden.
5. In ontvangst name van retourzendingen betekent niet dat Draad en Haaknaald de retournering accepteert.
6. Een retourzending dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport.
7. Bij een retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur worden gecrediteerd, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet.
8. De kosten voor retourzending zijn voor de afnemer.

9. Garantie

1. Draad en Haaknaald garandeert de kwaliteit van producten.
2. De afnemer dient schriftelijk melding te maken van het defect alvorens een beroep te doen op de garantie.
3. De afnemer draagt de kosten en het risico van het terugsturen van het product.
4. Een kopie van de factuur dient als garantiebewijs.
5. Deze garantie geldt niet indien:

  • a. Het product tijdens terugzending niet voldoende is beschermd tegen transportschade.
  • b. Wijzigingen aan het product door de afnemer zijn aangebracht.
  • c. Sprake is van gebreken die zijn ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik, te beoordelen door Draad en Haaknaald.
  • d. Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, te beoordelen door Draad en Haaknaald.
  • e. Sprake is van een van buiten komend onheil zoals natuurrampen, vandalisme enz.

10. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Draad en Haaknaald blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Versie 1.1, datum: 15 oktober 2020, ‘s-Hertogenbosch